«Kortreist kvalitet. Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?»

Kortreist Kvalitet er et FoU-prosjekt for KS. Prosjektet skal legge grunnlag for en strategi for kommunesektorens arbeid med omstilling til et lavutslippssamfunn. Gjennom klimaavtalen i Paris i 2015 og det nasjonale klimaforliket er det etablert en bred enighet om at lavsutslippssamfunnet er avhengig av storstilt omstilling. Dette innebærer å redusere klimagassutslippet til et nivå tilsvarende 1-2 tonn per innbygger i 2050, dvs. 80-90 prosent reduksjon i klimagassutslipp.

Kommunesektoren kan bli ledende aktør i å realisere omstillingen til lavutslippssamfunnet. Gjennom å bruke og utvikle sin legitimitet som demokratisk samfunnsaktør kan kommunene stimulere til betydelig flere og dyptgripende innovasjonsprosesser. Utslippsreduserende tiltak bør skje uavhengig av om utslippene skjer lokalt eller om de er knyttet til aktivitet, forbruk eller produksjon som skjer utenfor kommunegrensene. Kommunene anbefales å ta utgangspunkt i temaene bygg, transport og mat, og at både effektiviserings-, utviklings- og omstillingstiltak  gjennomføres.

Her kan du laste ned strategi og handlingsplan for Kortreist Kvalitet.