8.6 Regionale omstillingsprosesser

En viktig begrunnelse for etablering av nye folkevalgte regioner er behovet for å kunne håndtere samfunnsutfordringer på en mer helhetlig måte (NIBR, 2016). De nye regionene skal i følge NIBR (2016) derfor på samme måte som kommunen utvikle en strategisk plattform for omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette vil være en god måte å konkretisere og synliggjøre hva de følgende tre dimensjoner i samfunnsutviklerrollen bør ivareta (NIBR 2016):

  • gi strategisk retning 
  • mobilisere privat sektor/kulturliv/lokalsamfunn 
  • samordne offentlig innsats og virkemidler

Folkevalgt regionalt nivå vil med dette utgangspunktet utvikle en rolle som er meget godt egnet til å styrke arbeidet med samarbeidsdrevet innovasjon, og på den måen bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet

Neste