8.4 Samarbeidsdrevet innovasjon

Eksemplene i denne rapporten, samt tiltaksoversikten i vedlegg 7, viser at det er mange muligheter for å gjennomføre konkrete tiltak rettet mot omstilling til lavutslippssamfunnet. Erfaringene viser at det kan være en god strategi både å ha visjoner og et høyt ambisjonsnivå når det gjelder klimaeffektivitet, men at prosjekter som skal være bærekraftige totalt sett også må sikres mange andre kvaliteter (f.eks. universell utforming, arbeidsmiljø, byliv, sosiale aspekter, næringsutvikling, helse, klimatilpasning, etc.). 

For å realisere mange målsettinger vil det ofte være behov for å styrke kvaliteten i utviklingsarbeidet gjennom at prosjekter defineres som utviklings- eller innovasjonsprosjekter, og/eller at det sikres at alle relevante perspektiver vektlegges i konseptutvikling og planlegging/prosjektering. Dette betyr at samarbeidsdrevet innovasjon (jfr. kapittel 7.9) kan være en god tilnærming for kommuner som velger å ha et høyt ambisjonsnivå i omstillingsarbeidet.

Neste