7.5 Fra enkle tiltak til radikal innovasjon

Omstillingen til lavutslippssamfunnet innebærer mange tiltak på de tre nivåene effektivisering, utvikling, og omstilling. Tiltak vil ikke utelukke, men supplere hverandre. I Figur 7.1 er det vist hvorledes de tre nivåene kan sees i sammenheng med hhv. enkel, reflektert og transformativ styring. 

Figuren illustrerer at omstilling til lavutslippssamfunnet vil kreve et mangfold av prosesser og tiltak, som spenner fra enkle tiltak med enkle styringsmekanismer til radikal innovasjon med store krav til prosess og forankring.

Figur 7.1: Fra enkle tiltak til radikal innovasjon

 

Dette betyr at klimautfordringene som gjenstridig problem i praksis må håndteres gjennom et mangfold av tiltak og prosesser for å utnytte det mulighetsrommet som finnes. Mange tiltak kan håndteres gjennom tradisjonell mål- og resultatstyring, men det vil uansett være behov for et forsterket fokus på omstilling (nivå III) og transformative prosesser. 

Klimautfordringen som gjenstridig problem er som drøftet ovenfor nært knyttet til våre (gjenstridige) mentale modeller. Gjennom å ta i bruk det mulighetsrommet som er skissert i figur 7.1 vil det også bli tydeligere at utfordringen kanskje først å fremst er å legge til rette for prosesser som bli mindre gjenstridige og mer preget av gjensidighet. 

Neste