7.2 Målkonflikter

Erfaringene fra klimaarbeidet i kommunene viser at det kan være mange opplevde motsetninger eller målkonflikter, for eksempel: 

 • Muligheten for økonomisk gevinst på relativt kort sikt, framfor behovet for investeringer i løsninger som på på lang sikt vil gi mindre klimagassutslipp. Eksempel er utbygging av nye (jomfruelige) områder for boliger og fritidtidsboliger.
 • Prioritering av tiltak som løser problemer innenfor dagens strukturer, framfor prioritering av tiltak som endrer behov eller etterspørsel. Eksempler er behov for økt vegkapasitet eller økt kapasitet i energisystem, framfor å redusere behovet (evt. veksten i etterspørselen) gjennom alternativ transport eller energiforsyning.
 • Behov for arbeidsplasser og lokale skatteinntekter på kort sikt, framfor investeringer i prosjekter og næringsutvikling som er bærekraftige og klimavennlige på lengre sikt. Eksempel er utbygging av områder med fritidsboliger, framfor investering i omstilling av lokalt reiseliv rettet mot å skape nye bærekraftige næringer og arbeidsplasser.
 • Ønsket om utbytte fra offentlige eide selskaper, framfor ønsket om at disse selskapene (statlige og kommunale) skal bruke ressurser på (samarbeid om) gode helhetsløsninger som bidrar til en omstilling til lavutslippssamfunnet. 
 • Ønsket om å unngå ”upopulære” tiltak som for eksempel begrensninger på bilbruk, framfor å kommunisere løsninger som er klimamessig best.
 • Målene om fortetting omkring knutepunkter, og hensynet til bo- og miljøkvaliteter og kvalitet i offentlige rom.
 • Fortetting av områder utsatt ved havnivåstiging eller flom, fremfor klimatilpasning
 • Styring og kontroll fra politisk og administrativ ledelse framfor å legge til rette for mer åpne, tillitsbaserte og deltakende prosesser. 
 • Ønsket om å ”levere resultater” innenfor eget ansvarsområde, framfor å bruke ressurser på prosesser og tiltak som innebærer innovative helhetsløsninger for lokalsamfunnet.
 • Ønsket om forutsigbarhet og etablerte metoder/verktøy for å utvikle gode strategier og innovasjoner, framfor behov for fleksibilitet og evne til å la strategier vokse fram (emergent strategies).
 • Ønsket om lovpålagte oppgaver framfor behov for lokaldemokratiske prosesser.
 • Om det er konkurranse eller samarbeid som er best egnet for å få til omstilling
Neste