6.5 Tilltakseksempler for utslippsreduksjoner

De tre hovedtemaene transport, bygg og mat, er i dag sterkt knyttet sammen gjennom areal, transport og  byggpolitikken. I et tidsperspektiv på 15-30 år har de hver for seg i tillegg en vesentlig teknologi-dimensjon som kan få store innvirkninger på vurderinger av de gode lavutslippsløsningene. Eksempler på dette er:

  • Nullutslipps- og plussenergibygg, off-grid bygg, som nå bygges i både offentlig og privat regi, store og små bygg
  • Nullutslipps kjøretøy, el-basert direkte eller ved hydrogen, som allerede innfases i Norge og utgjør per i dag mer enn 178.000 (2018) elbiler
  • Høyteknologisk mikrodyrking av mat i eget hus, som er noe fram i tid, men på trappene.
  • Gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av alle ressurser, som er en utvikling som er under innfasing som del av norsk og internasjonal ”avfallspolitikk”

Ved slik teknologisk utvikling bortfaller på lang sikt enkelte av argumentene mot privat bilkjøring (høye klimagassutslipp, utslipp som gir dårlig lokal luftkvalitet, store systemløsninger for energiforsyning, sentralt lokalisert små boenheter, mm). De negative sidene ved motorisert transport og privatbilkjøring vil imidlertid fortsatt være blant annet arealbeslag, barriereeffekter, ulykker og ressurskrevende infrastruktur. 

Det er i dag både kunnskap, erfaringer, kompetanse og teknologi som gjør at det er svært mange gode grunner for og muligheter til å iverksette tiltak. Eksempler på et ”felles utgangspunkt” i form av tiltak og utviklingsprosjekter som kan være aktuelt i mange kommuner fremkommer under. En utdypende, men ikke uttømmende, oversikt med aktuelle tiltak, virkemidler og eksempler er gitt i vedlegg 7. Denne oversikten kan brukes som et utgangpunkt for lokale og regionale prosesser, og gjerne tilpasses til lokale forutsetninger, herunder andre tematiske innganger. 

Figur 6.1: Eksempler på tiltak for utslippsreduksjoner. En utfyllende oversikt over eksempler finnes i vedlegg 7.
Illustrasjon: By & Havn I/S

Nordhavnen København – 5 minutters byen

Nordhavnen i Købehavn skal i løpet av 30-50 år utvikles til et området med 40.000 innbyggere. Prosjektet sikter mot å integrere de ulike aspekter ved bærekraft, og har til dels sterk vekt på utvikling og omstilling. Omstillingsperspektivet avspeiles i prosjektets navn som indikerer at det skal være mulig å leve et godt liv i byen innenfor en reiseavstand på 5 minutter. Sosiale og kulturelle tilbud som bidrar til å legge grunnlag for et lokalt byliv i Nordhavnen er inkludert. Ambisjonen om å forene ”det gode liv” med omstilling i praksis, er et eksempel på en ambisjon om ”kortreist kvalitet”.

Eksempelet illustrerer at det i tillegg til f.eks. framtidsrettede energiløsninger, legges opp til endring på nivå III (omstilling) hvor målet er å forebygge ressursbruk, f.eks. gjennom at behovet for transport reduseres og arealer (og volumer) sambrukes og deles. Eksemplet viser at  konkrete løsninger (konsepter) for omstilling er nært knyttet opp mot den lokale kontekst (jfr. Figur 7 2). 

Vekten på bruk av sykkel i Nordhavnen kan sees som en videreutvikling av både Københavns strategi for bruk av sykkel som miljøvennlig transportmiddel, og Danmarks strategiske posisjonering i det sterkt voksende internasjonale markedet for varer og tjenester knyttet til sykkel og bærekraftig transport. Det er mange paralleller til f.eks. Almere i Nederland selv om de fysiske løsninger er forskjellige (jfr. eksempel i kapittel 5.5, side 46). Nordhavnen og Almere kan sees som eksempler på betydningen av å bringe nytenkning over i praktiske konsepter og løsninger. I begge tilfeller bygger nytenkningen på en innramming (framing) hvor utgangspunktet er lokal kretsløpsøkonomi, deling av ressurser, og å løse grunnleggende behov (arbeid, bolig, rekreasjon, kultur, sosiale tjenester) på måter som forbygger bruk av energi og naturressurser. 

Kilde: https://stateofgreen.com/en/profiles/ramboll/news/5-minutes-to-everything-new-neighbourhood-nordhavnen, 2016.08.02