6.2 Effektivisering

Tiltak på nivå I skjer hovedsakelig innenfor dagens strukturer (arealbruk, infrastruktur, bygg, transport, etc.). Effektivisering betyr at det gjennomføres tiltak som er relativt velkjente og enkle å gjennomføre. Tiltak på nivå 1 er høyst sannsynlig ikke nok for å komme ned på et tilstrekkelig lavt utslippsnivå i 2030. Potensialet for reduksjon av klimagassutslipp anslås begrenset inntil 20-30 prosent. Oppstart av tiltak på nivå II og III må dermed også gjennomføres i et 15 års perspektiv.

Den beste tilgjengelige teknologien innenfor eksisterende system tas i bruk, noe som innebærer begrenset grad av innovasjon. Et stort antall tiltak på dette nivået anses som viktig å gjennomføre i de fleste kommuner, og det finnes mye lett tilgjengelig erfaring og kunnskap. Tiltak på dette nivået kan gjennomføres innenfor dagens sektorer og ansvarsområder. Men det krever politisk vilje for å igangsette klimatiltak, og bedre samordning av statlig og kommunal virkemiddelbruk.

Gjennom effektiviseringstiltak vil kommunen bygge opp erfaringer og trolig motivasjon for en forsterket satsning på nivå II og III. 

Neste