4.1 Demografi

Utviklingstrekk

En strategi for å realisere lavutslippssamfunnet må forholde seg til en stor bredde av utviklingstrekk og samfunnsutfordringer. Følgende temaer er vurdert som spesielt relevante for kommunesektoren:

  • Demografi
  • Sosial bærekraft og folkehelse
  • Kultur og verdier
  • Omstilling av norsk økonomi og næringsliv
  • Teknologi
  • Kommune- og regionstruktur

Demografi

Innen 2040 forventes en befolkningsøkning i Norge fra 5,2 millioner innbyggere i 2015 til 6,3 millioner. Befolkningsøkningen vil i stor grad komme i og rundt de store byene. (SSB 2014, hovedalternativet i befolkningsframskrivingen). Nesten 90 prosent av befolkningen bor i dag i store, mellomstore eller små byregioner. 

Den demografiske sammensetningen er i endring mot en økende andel av befolkningen i øvre aldersklasse. Det blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Antall personer over 70 år forventes å dobles de neste 30 årene, og antas å utgjøre hver femte person i 2060 (SSB 2014). Som resultat av en økende andel eldre, vil behovet for helse- og omsorgstjenester i kommunen øke, samtidig som det vil bli tøffere konkurranse om kompetent arbeidskraft. 

Befolkningsøkning og fremvekst av større byer og tettsteder (økt urbanisering), utfordrer blant annet  kapasitet på transportnettet og øker presset på tilgjengelige arealer. En realisering av ”nullvekstmålet”, forutsetter en mer konsentrert og kompakt arealutvikling, styrking av kollektivtransporten, bedre tilrettelegging for sykling og gange, og bruk av restriktive virkemidler mot biltrafikk (NTP 2018-2029).

En utvikling i retning av kompakt by- og tettstedsutvikling øker spenningsnivået i areal-planleggingen, fordi interessemotsetningene øker (se Hofstad m.fl. 2015 for en diskusjon om utfordringer knyttet til kompakt byutvikling). For eksempel vil presset på sentrale bokvaliteter som felles uteoppholdsarealer, grøntstruktur, og sol- og lysforhold øke. Bevaring av biologisk mangfold, verdifulle naturtyper og jordbruksområder, er også sentrale temaer som er under press. 

Hvordan tettstedene, byene og byregionene fungerer, har betydning for den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen, som igjen er sentrale forutsetninger for å realisere lavutslippssamfunnet. Kommunesektoren spiller en sentral rolle i å legge rammer for lavutslippssamfunnet gjennom regionale og kommunale areal- og transportplaner.

4. Målet er at veksten i persontransporten i storby-områdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  Kilde: Klimaforliket, se vedlegg 1, kapittel 4.1 og NTP 2018-2029.