2. Metode

Omstillingen til lavutslippssamfunnet er en utfordring av en karakter som krever en tilpasset metodisk innfallsvinkel. Det er valgt å bruke ulike kilder (teori, informanter, dialog med oppdragsgiver, case, ideer, utviklingstrekk mv.) i en interaktiv prosess i arbeidet med rapporten. Både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming er brukt. Metodisk har denne tilnærmingen gitt et bredt tilfang for tolkning og refleksjon. Rapporten har blitt til gjennom en prosess med tolkning og analyse, hvor også dialogen med oppdragsgiver har vært viktig. 

En reflektiv (tolkende) og prosessuell tilnærming er lagt til grunn. Som figur 2.1 viser innebærer det en prosess hvor det er lagt vekt på både å ha en helhetlig tilnærming, og samtidig bruke konkrete eksempler, case og ideer. Sammen bidrar dette til en samlet forståelse.

Det er foretatt intervjuer (halvstrukturerte) med ressurspersoner med erfaring fra kommunesektoren, statlig sektor, forsknings- og fagmiljøer og næringsliv. Intervjuguide, oversikt over informanter, samt oppsummering av innspill fra informantene fremgår i vedlegg 5 og 6. Som figuren under viser, inngår dialogen med informantene som en del av grunnlaget for vurderingen og anbefalingene. Hvilke innspill de ulike informantene har gitt fremgår ikke av teksten. 

Det er brukt flere eksempler i analysen, og det er valgt å bruke eksempler fra kontekster som oppfattes som relevante for norske kommuner. Norske og europeiske eksempler er derfor valgt, ut fra at disse er lettest å relatere til norske kommuner. 

Ingen av eksemplene bør anses som ”fyrtårnet” eller ”det store forbildet” når det gjelder omstilling, og illustrerer heller ikke en fullverdig ”klimaomstilling”
i en kommune. Enkelte eksempler har klare svakheter, men illustrerer gjennom det viktige forbedringspunkter. Andre eksempler er ikke spesifikt rettet mot lavutslippssamfunnet,  men er valgt fordi de har prinsipper og erfaringer som vurderes som relevant
i omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Et gjennomgående trekk ved eksemplene som er brukt, er at de vurderes å ha relevante aspekter og erfaringer når det gjelder løsninger og/eller prosess, som kan tjene som inspirasjon for videre arbeid med omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner. 

Figur 2.1: Metodisk tilnærming med vekt på bruk av ulike kilder (ytre sirkel), og en prosess hvor helhetsforståelse og konkrete elementer (deler) gradvis bidrar til en samlet forståelse. Utgangspunktet er den forståelse av lavutslippssamfunnet som lå til grunn for arbeidet. Basert på Alvesson og Skjoldberg (2007