Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn
for kommunesektoren?

Kommunen som endringsaktør.

Kommunesektoren har gjennom internasjonale og nasjonale klimapolitiske prosesser de siste 10-årene, etablert seg som en sentral aktør i omstillingsarbeidet.

1. Konklusjoner og anbefalinger

Utfordringsbildet og kontekstforståelse,  strategier og tiltak, behovet for institusjonalisering, anbefalinger om videre arbeid.

5. Hovedtema

Prioriterte tema i omstillingen til lavutslippskommunen.

Transport, bygg, mat.

Helhetsløsninger.

2. Metode

Omstillingen til lavutslippssamfunnet er en utfordring av en karakter som krever en tilpasset metodisk innfallsvinkel.

6. Fra Effektivisering til omstilling

Endringsbehov, effektivisering, utvikling og omstilling med tiltakseksempler. Koordinert konseptutvikling – areal, transport og bygg.

3. Lavutslipps-
samfunnet

Om klimautfordringen og Norges og kommunenes klimagassutslipp.

7. Fra Gjenstridig til gjensidig

Klima som gjenstridig problem, målkonflikter, barrerer for omstilling.

4. Utviklingstrekk

Demografi, sosial bærekraft og folkehelse. Kultur, næringsliv og teknologi.  Kommune og regionstruktur. Scenarier og fremtidsbilder.

8. En ny dagsorden

Hovedutfordringen, kommunesektorens ambisjonsnivå, kretsløps- og delingsøkonomi, samarbeidsdrevet innovasjon, strategisk grunnlag, regionale omstillingsprosesser, samarbeid mellom staten og kommunesektoren, internasjonale prosesser.